Stikkordarkiv: årsmøte

Innkalling til årsmøte 25. august 2015


Styret i Velforeningen Solheim Fjellgrend har gleden av å innkalle til årsmøte. Styret henstiller alle hytter om å stille med  minimum en representant.

Syret ber om at saker som ikke er dekket av agenda sendes til styret på mail senest 22. August, mailadresse:solheim.fjellgrend@outlook.com

 


Innkalling til årsmøte torsdag 25. august 2015   kl.19:00 – 20:30

Sted : Statoil Vassbotnen 23, 4033 Stavanger, Forus Vest

 • Godkjenning av innkalling og agenda
 • Valg av 2 medlemmer som skal signere på protokoll
 • Regnskap 2014
 • Valg av revisor for 2015-2016
 • Budsjett for 2015/2016
 • Årskontingent + Løypeavgift over medlemskontingent (beslutning)
 • Valg av styre
 • Spesifikke saker
  • Påskeparkering
  • Veivedlikehold – veistandard
  • Snørydding
  • Påskearrangement
 • Eventuelt

Med vennlig hilsen
Styret
Velforeningen Solheim Fjellgrend

 

[mapsmarker marker=»8″]

Referat årsmøte 18. juni 2013


Endring utført 19.09.2013

Ved innsending til Brønnøysundregister ble det påpekt formalia feil i referatet, disse var som følger og er rettet opp:

 • Tittel formann endret til styreleder
 • Etternavn på Unni Tjessheim var skrevet feil
 • Atle Ravndal ble oppført som varamedlem og ikke styremedlem
Dato for møte: 18.06.2013 Møteleder: Olaf Norberg

 

Sted: Forus, Stavanger Tid: 18:30 – 20:00

 

Deltagere: 14 deltagere, se vedlagte liste. Referent: Atle Ravndal

Underskrift:      Øyvind Norberg                     Marianne Masdal   Agenda for møte

Pkt. Beskrivelse Aksjon

1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

1.1

Velforeningens Forman, Olaf Norberg, informerte om hensikten med dette møte og agenda for selve møtet. Dagsorden godkjent.

2

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.1

Øyvind Norberg og Marianne Masdal ble valgt til å underskrive protokollen

3

Styrets beretning

3.1

Vedlagt som eget notat

4

Revidert regnskap

4.1

Regnskap overlevert revisor for gjennomgang, revisor har bekreftet at regnskap er godkjent.Vedlagt som eget notat, beholdning kr. 27.497,57 per 31.12.2012

4.2

Uavklart om refusjon av beløp knytet til advokat vil dekkes av forsikringsselskap Følges opp av Olaf

5

Budsjett 2014  

5.1

Budsjett ikke satt opp, inntekt er årskontingent og utgifter er knyttet til strøm og påskearrangement

5.2

Sette av noen penger til premier/arrangement knyttet til påskerennet Styret

6

Årskontingent  

6.1

Beløp holdes som tidligere på kr 500,- per hytte, nyetablerte får engangsinnbetaling på kr 1.000,-

7

Valg  

7.1

Frode Haldorsen trer ut som følge av utestasjonering knyttet til jobb, Olaf tar ikke gjenvalg. Sittende styre oppfordrer alle til å ta en runde i styret.

Styret består etter valget av:

Styreleder: Rune Sørensen
Styremedlem: Unni Tjessheim
Styremedlem: Atle Ravndal
Varamedlem: Geir Tveit

8

Valg av revisor  

8.1

Njål Aarsland ble valgt (var ikke tilstede, sjekkes i etterkant) Følges opp av Olaf

9

Behandling av innkommende saker  

9.1

Informasjon vedrørende gjennomgangsvei v/Per Ove Øglænd.Sak ble fremmet som jordskiftesak i høst av utbygger på nabohyttefelt. Utbygger Solheim Fjellgrend og grunneiere var imot og la frem at det ville forringe verdien for tomtene. Sak ble ikke godkjent fremmet som jordskiftesak, ble forsøkt fremmet som sak knyttet til veirett. Jordskifteretten avviste dette kravet, og krav om veirett avvises.Kan påankes til tingretten innen 23. juni, men ser det som lite sannsynlig at det er ønsket.

10

Eventuelt  

10.1

Veivedlikehold holdes av utbygger så lenge de har pågående utbygging, overleverer så veirettighet til velforening som da også vil ha ansvar for vedlikeholdet. Forventer ikke at dette vil bli en stor kostnad når anleggstrafikk er over.  

10.2

Det er per i dag 13 tomter igjen på feltet som utbyggere sitter på. Alle tomter har nå fått opparbeidet vann og kloakk.  

10.3

Parkering; i påsken var det veldig fult, det er 1,5 plass per hytte. Fare for at dagsturister benytter plassen for å komme nær løypen, bør følge med og vurdere behov for skilt. Innføring av varselskilt ved handletur kan vurderes.-          Parkering på flaten i siste sving før feltet tilhører også feltet, alle oppfordres til å få besøkende til å benytte disse ved stor utfart.-          Husk også å parkere tett slik at plass utnyttes optimalt  
Aksjoner fra sist møte  

4c

Gamle hytter og medlemskap; spørsmål om vedlikehold og pliktig medlemskap – ikke avklart av styret så lenge utgiftene var små. 2 eldre hytter har fått tinglyst erklæring som sier pliktig medlemskap, så snart de får dette må velforening sende info. Styret

8b

Nøkkel til hovedvann henger nå ved fiberbuen, passer i kummene utenfor hytte hvor hovedkran er plassert.  
Fiberbuen er nå fullverdig forsikret, ca. kr 200,- per år.  
Vann og avløpsnett på felles vil overføres velforeningen når utbygger er ferdig. Risa har dette i dag og vil ferdigstille på et tidspunkt. Velforening vil ha vedlikehold fra camping og opp i hytteområdet. Alle kostnader skal fordeles likt mellom alle medlemenne.  

Referat årsmøte Juni 2013


Word versjon: Møtereferat 2013-06-18 

Dato for møte: 18.06.2013 Møteleder: Olaf Norberg

 

Sted: Forus, Stavanger Tid: 18:30 – 20:00

 

Deltagere: 14 deltagere, se vedlagte liste. Referent: Atle Ravndal

Underskrift:      Øyvind Norberg                     Marianne Masdal

 

Agenda for møte

 

Pkt. Beskrivelse Aksjon

1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

1.1

Velforeningens Forman, Olaf Norberg, informerte om hensikten med dette møte og agenda for selve møtet. Dagsorden godkjent.

2

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.1

Øyvind Norberg og Marianne Masdal ble valgt til å underskrive protokollen

3

Styrets beretning

3.1

Vedlagt som eget notat

4

Revidert regnskap

4.1

Regnskap overlevert revisor for gjennomgang, revisor har bekreftet at regnskap er godkjent.Vedlagt som eget notat, beholdning kr. 27.497,57 per 31.12.2012

4.2

Uavklart om refusjon av beløp knytet til advokat vil dekkes av forsikringsselskap Følges opp av Olaf

5

Budsjett 2014  

5.1

Budsjett ikke satt opp, inntekt er årskontingent og utgifter er knyttet til strøm og påskearrangement

5.2

Sette av noen penger til premier/arrangement knyttet til påskerennet Styret

6

Årskontingent  

6.1

Beløp holdes som tidligere på kr 500,- per hytte, nyetablerte får engangsinnbetaling på kr 1.000,-

7

Valg  

7.1

Frode Haldorsen trer ut som følge av utstasjonering knyttet til jobb, Olaf tar ikke gjenvalg. Sittende styre oppfordrer alle til å ta en runde i styret.Følgende ble valgt inn i styret.Formann: Rune Sørensen
Varamedlem: Atle Ravndal

Geir Tveit og Unni Tjessem sitter videre.

8

Valg av revisor  

8.1

Njål Aarsland ble valgt (var ikke tilstede, sjekkes i etterkant) Følges opp av Olaf

9

Behandling av innkommende saker  

9.1

Informasjon vedrørende gjennomgangsvei v/Per Ove Øglænd.Sak ble fremmet som jordskiftesak i høst av utbygger på nabohyttefelt. Utbygger Solheim Fjellgrend og grunneiere var imot og la frem at det ville forringe verdien for tomtene. Sak ble ikke godkjent fremmet som jordskiftesak, ble forsøkt fremmet som sak knyttet til veirett. Jordskifteretten avviste dette kravet, og krav om veirett avvises.Kan påankes til tingretten innen 23. juni, men ser det som lite sannsynlig at det er ønsket.

10

Eventuelt  

10.1

Veivedlikehold holdes av utbygger så lenge de har pågående utbygging, overleverer så veirettighet til velforening som da også vil ha ansvar for vedlikeholdet. Forventer ikke at dette vil bli en stor kostnad når anleggstrafikk er over.  

10.2

Det er per i dag 13 tomter igjen på feltet som utbyggere sitter på. Alle tomter har nå fått opparbeidet vann og kloakk.  

10.3

Parkering; i påsken var det veldig fult, det er 1,5 plass per hytte. Fare for at dagsturister benytter plassen for å komme nær løypen, bør følge med og vurdere behov for skilt. Innføring av varselskilt ved handletur kan vurderes.-          Parkering på flaten i siste sving før feltet tilhører også feltet, alle oppfordres til å få besøkende til å benytte disse ved stor utfart.-          Husk også å parkere tett slik at plass utnyttes optimalt  
Aksjoner fra sist møte  

4c

Gamle hytter og medlemskap; spørsmål om vedlikehold og pliktig medlemskap – ikke avklart av styret så lenge utgiftene var små. 2 eldre hytter har fått tinglyst erklæring som sier pliktig medlemskap, så snart de får dette må velforening sende info. Styret

8b

Nøkkel til hovedvann henger nå ved fiberbuen, passer i kummene utenfor hytte hvor hovedkran er plassert.  
Fiberbuen er nå fullverdig forsikret, ca. kr 200,- per år.  
Vann og avløpsnett på felles vil overføres velforeningen når utbygger er ferdig. Risa har dette i dag og vil ferdigstille på et tidspunkt. Velforening vil ha vedlikehold fra camping og opp i hytteområdet. Alle kostnader skal fordeles likt mellom alle medlemenne.  

Årsmøte 2012


Møtereferat

Velforeningen Solheim Fjellgrend

 

Dato:Sted: 2012-05-24Vassbotnen, Stavanger Referent: Frode Haldorsen

 

Tema: Årsmøte 2012

 

Deltagere:

Husstand

Navn

Husstand

Navn
 

1

8

9

20

29

32

KvannliHøivik

Tveit

Tveit

Ravndal og Behzadi Ravndal

Norberg

33

36

38

39

42

46

NielsenAarsland

Monsen

Haldorsen

Tjessheim

Norberg

 

Dagsorden

1)     Godkjenning av innkalling og dagsorden

2)     Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

3)     Budsjett neste år?

4)     Årskontingent

5)     Valg av styre

 1. Styreleder
 2. Styremedlem (skal være 2)

6)     Valg av revisor

7)     Behandling av innkomne saker

 1. Utearealer
 2. Parkeringsplasser
 3. Vedlikehold av adkomstvei
 4. Snørydding av veier
 5. Fellesarrangement

8)     Eventuelt

 

Sak nr. Beskrivelse Aksjon

1

Dagsorden ble godkjent

2

Klaus Tjesheim og Shadi Behzadi Ravndal ble valgt til å underskrive protokollen.

3

Styret setter opp budsjett for år 2013 som godkjennes på neste årsmøte, dvs. årsmøte 2013.

4

a)     Fellesutgifter påløpt så langt: Strømkostnader for varme i felles bod for fiberkabelen. (4000 kWh).

b)    Det ble fremmet forslag for å starte med årskontingent for å begynne oppsparing til kommende utgifter.

c)     Styret får i oppgave å avklare om eldre hytter som bruker adkomstveien skal delta i vedlikeholdskostnadene samt om de skal ha pliktig medlemskap i Velforeningen og dermed også betale årskontingent (inkl. startkontingent)

d)    Forslag om å splitte mellom utgifter til veivedlikehold og andre aktiviteter.

e)     Årsmøtet vedtok en årskontingent på kr. 500 pr. husstand med virkning fra år 2012. I tillegg ble det vedtatt at alle husstander (også de som bygger senere) skal innbetale en startkontingent (en engangsbetaling) på kr. 1000. Styret sender ut faktura.

5

Olaf Norberg ble gjenvalgt som Styreleder. Unni Tjessheim ble valgt til styremedlem. Frode Haldorsen fortsetter som styremedlem og Geir Tveit fortsetter som varamedlem neste år.

6

Njål Aarsland ble valgt til revisor.

7

Innkomne saker ble behandlet som informasjon. Geir Tveit informerte om de enkelte saker.

Utearealer: Infrastrukturen er nå på plass. Det er observert problemer med drenering. Forslag til styre å vurdere en lekeplass.

Parkeringsplasser: Vil bli ferdig opparbeidet sommeren 2012. De som har interesse i å bygge garasje skal melde dette til utbygger (Geir Tveit) innen 01.09.2012. Forslag om å sette opp skilt at dette er privat parkering. Styret vurderer dette. Forslag om at styret utarbeider forslag til regler for parkering på feltet.

Vedlikehold av adkomstvei: Utbygger står for vedlikehold så lenge byggeperioden pågår. Deretter går dette ansvaret over på Velforeningen.

Snørydding av veier: Utbygger har avtale med Torbjørn Tjørhom om snørydding til konkurranse dyktige priser. Regning kommer fra Torbjørn Tjørhom. Styret har ansvaret for å informere på hjemmesiden den årlige prisen pr. husstand. Forslag om at styret utreder mulighet for snørydding av anleggsveiene med formål som gangvei. Strøing av veier utføres av utbygger under byggeperioden.

Fellesarrangement: Forslag om at styret viderefører arrangementet knyttet til påskeaften og eventuelt vurderer flere arrangementer i løpet av året, f.eks. sommer/høstferien/nyttårsaften. Dette gjerne med hjelp av en komite.

8

a)     Årsmøtet godkjente vedtektene for velforeningen. Disse ligger på vår hjemmeside (lenke).

b)    Forslag om at styret finner en ordning på tilgang for spesialnøkkel som trengs for å stenge hoved-vannkran utendørs.

c)     Styret avklarer om felles-bod er forsikret eventuelt tegner forsikring på vegne av velforeningen.

d)    Styret kontakter utbyggere for å avklare at byggeaktiviteter unngås på morgenen i helgene.

e)     Alle på feltet oppfordres til ikke å brenne avfall.

f)     Styret gis i oppgave å finne løsning på hvordan feltet skal ryddes for avsagde greiner.

g)    Styret bes avklare regler for å sette opp rekkverk rund terrasser.

h)     Styret avklarer eierskap til vann og avløp frem til den enkelte husstand.

 

 

 

Stavanger den 24.05.2012,
original ble underskrevet av

Klaus Tjesheim                                                                        Shadi Behzadi Ravndal