Vedtekter for Velforeningen Solheim Fjellgrend


§1 Formål

Velforeningen Solheim Fjellgrend har til formål å verne om stedets interesser og sørge for god skikk og orden slik at området blir et vakkert og trivelig sted. Foreningen skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-a-vis og i samarbeide med grunneiere, kommune og andre. Foreningen er ikke politisk motivert.

§2 Virkeområde

Velforeningens virkeområde er begrenset til Solheim Fjellgrend Hytteområde i Sirdal kommune. Rett til medlemskap har hytteeiere, som har kjøpt eller bygslet grunn innenfor overnevnte område. Medlemskapet omfatter også ektefelle/ familiemedlemmer. Hver husstand har 1 stemme på årsmøtet. Alle medlemmer over 18 år er valgbare til tillitsverv i velforeningen.

§3 Kontingent

Medlemmene betaler kontingent per hytte. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøte. Kontingenten skal betales i januar hvert år. Årsmøtet kan også med ¾ flertall fastsette et nærmere bestemt beløp, begrenset oppad til 2 ganger kontingenten pr. år, for å dekke ekstraordinære utgifter innenfor formålets rammer. Alle hytter ved eier skal innbetale en startkontingent til velforeningen på kr. 1000. Dette gjelder også fremtidig ferdigstilte hytter. Startkontingenten gjelder per hytte – det blir ikke fakturert ny startkontingent ved eierskifte.

§4 Regnskap

Styret skal påse at regnskap blir ført. Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

§5 Revisor

Velforeningens regnskap skal revideres av revisor utnevnt av årsmøtet.

§6 Valg av styre

Velforeningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Ved behov kan det også velges ett varamedlem. Styreleder velges for to år av gangen på årsmøte, øvrige styremedlemmer og varamedlem velges av årsmøtet for perioder på 2 år. På forlangende skal avstemming skje skriftlig. For å oppnå kontinuitet i styrearbeidet kan maksimalt 2 av styremedlemmene tre ut av styret samtidig. Medlemmer henstilles å påta seg styreverv. Styret tar kontakt og henstiller medlemmer om å stille i forkant av årsmøtet basert på rotasjon blant medlemmene. Gjenvalg tillates.

§7 Styrets kompetanse

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant styreleder, er tilstede. Styrets leder innkaller til styremøter ved behov og alltid når ett eller flere av de øvrige styremedlemmer forlanger det. Det bør minimum være ett styremøte før årsmøtet. Styremedlem som ikke har anledning til å møte på styremøte skal selv innkalle varamedlem til å møte i sitt sted. Varamedlemmet har da full stemmerett for den han eller hun representerer. Varamedlemmet har anledning til å møte på styremøte hvis ønskelig. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. Protokollen skal underskrives av samtlige frammøtte styremedlemmer. Styret har ikke myndighet til å oppta lån på vegne av velforeningen eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk ut over kontingenten med mindre forholdet er godkjent av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte. Styremedlem eller varamedlem kan i løpet av funksjonstiden fjernes av årsmøtet/ ekstraordinært årsmøte ved simpelt flertall. Velforeningens medlemmer må rette seg etter de avgjørelser styret treffer. Eventuelle klager sendes først styret til behandling, hvoretter både styret og klager kan fremme saken til behandling av årsmøtet.

§8 Årsmøte

Årsmøtet er velforeningens øverste myndighet. Årsmøte avholdes en gang i året. Møtetidspunkt berammes av styret og avholdes innen 30.11. Forslag det skal stemmes over må sendes styret senest 30 dager før årsmøtet. Saksliste med nødvendig forklaring og underbygging av de saker som skal undergis stemmegivning skal sendes samtlige medlemmer senest 2 uker før møtet. Tidspunkt for årsmøtet varsles innen 30 dager før møtet. Styret har ansvar for at informasjon kommer ut på egnet medium, dvs. e-post eller pr. brev.

Årsmøtet, som ledes av styrets leder eller valgt møteleder, skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Styrets beretning
 4. Revidert regnskap
 5. Budsjett neste år
 6. Årskontingent
 7. Valg av styremedlemmer og varamedlem, samt valg av representanter til eventuelle andre styrer og utvalg hvor velforeningen har interesse av å være representert
 8. Valg av revisor
 9. Behandling av innkomne saker, forslag eller klager

§9 Regler om stemmegivning

Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall med mindre annet er særskilt bestemt. Hver husstand, som har betalt kontingent, er stemmeberettiget. Fraværende medlem kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet under punktene a) – i) avgjøres avtemningen med styreleders dobbeltstemme. Saker under punkt i) ansees ved stemmelikhet som nedstemt og må i tilfelle tas opp på nytt ved neste årsmøte/ ekstraordinære årsmøte. Saker som har stor betydning for velforeningens medlemmer og som det sittende styret vurderer som svært viktig, skal undergis skriftlig stemmegivning. Informasjon om slike saker sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet/ ekstraordinært årsmøte eller i egen informasjon. Medlemmer som ikke er tilstede kan avgi sin stemme pr. post i lukket konvolutt, som skal åpnes under årsmøtet i anledning stemmegivningen. Medlemmer som verken er tilstede på årsmøtet og eller har benyttet muligheten til å utstede fullmakt eller avgi stemme pr. post der dette er mulig, blir bundet av flertallet. Forhandlingene skal protokolleres og underskrives av 2 medlemmer, som velges av årsmøtet.

§10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret når det ansees nødvendig. Likeledes kan det sammenkalles til ekstraordinært årsmøte når minst halvparten av medlemmene forlanger det. Det skal i tilfelle sendes skriftlig melding til styret med underretning om den eller de saker som ønskes behandlet og bakgrunnen for dette. Møtet innkalles om mulig med minst 3 ukers varsel og dagsorden skal følge vedlagt. Kun saker som er angitt i innkallelsen kan behandles under det ekstraordinære årsmøtet.

§11 Vedtektsendring

Endring av velforeningens vedtekter kan bare skje etter vedtak fattet av årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer skal sendes skriftlig til styret senest 30 dager før årsmøtet skal avholdes. Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§12 Kollektiv avtale på TV og bredbånd

Styret gis fullmakt til å inngå kollektiv avtale på vegne av velforeningens medlemmer. Kostnader forbundet med kollektiv avtale på tv og bredbånd fordeles mellom husstandene som er tilknyttet kollektiv tilbyder med en lik andel pr husstand. Styret gis fullmakt til å frakoble husstand på grunn av manglende innbetaling av kollektivandel, kostnad forbundet med gjenoppkobling dekkes av husstanden. Kollektiv avtale forvaltes av styret på vegne av de tilkoblede husstander, kan ikke sies opp i avtaleperioden og løper uavbrutt ved eierskifte og andre endringer i husstanden. Ved eierskifte skal alt teknisk utstyr som tilhører tilbyder følge med hytten. Kun tilkoblede husstander har stemmerett på saker relatert til kollektiv tv og bredbånd avtale på årsmøtet.

Endringslogg

 • 29.oktober 2019 – §3 kontingentinnbetaling endret fra juni til januar. Presisert at engangsavgiften gjelder per hytte.  §8 tidspunkt for årsmøte flyttet fra etter skoleferien og innen 31.09 til innen 30.november.  §12 endret formulering.
 • 21. september 2016 – §6 medlemmer oppfordres til å ta styreverv, styret henstille medlemmer basert på rotasjon blant medlemmene
 • 7. november 2015 – ny §12 vedtektsendring for kollektivt tv og bredbånd
 • 25. august 2015 – §8 tidspunkt for årsmøte flyttet fra innen 31.05 til etter sommerferien og innen 31.09.
 • 19. juni 2014 – §6 valgperiode for styreformann endret fra ett til to år.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Sirdal, Norway

%d bloggere like this: